Prawo: masz obowiązek podać swój adres lub dane firmy na stronie internetowej

Dziś poruszam fascynujący temat. Niektórych z was może on przyprawiać o mdłości, jednak to nic w porównaniu do potencjalnych strat finansowych.

Kilka słów o prawie dotyczącym działalności biznesowej w Internecie. Artykuł dotyczy każdego, kto buduje swoją stronę WWW w celach innych niż czysto hobbistycznych. Dotykam w nim zaledwie fragment ustawodawstwa o obowiązku podania danych personalnych/firmy na stronie WWW.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną definiuje także zasady ochrony danych osobowych oraz dostarczania informacji handlowej, a także kilka innych obowiązków usługodawcy. Poruszę te tematy, jeśli zauważę zainteresowanie tym tekstem ;)

Zaczynamy.

Żyjemy w cywilizowany kraju, a więc państwo wtargnęło w bezkresy Internetu narzucając nam za pomocą przepisów prawnych pewne obowiązki, związane przede wszystkim z „wyraźnym i jednoznacznym” podaniem informacji osobistych (adres zameldowania oraz zamieszkania!) lub danych firmy na swojej stronie Web.

Pozwolisz, iż poprowadzę Cię przez zawiłości prawa kolejno definiując:

  1. Kiedy masz obowiązek podać te dane i skąd to wynika?
  2. Jakie konkretnie dane powinieneś podać prowadząc stronę internetową?
  3. Jakie sankcje przewidziano w ustawie za niedopełnienie tego obowiązku?

Kiedy prawo zaczyna Cię dotyczyć?

Podpieramy się tu ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Z artykułu drugiego:

4) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego6) usługodawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc chociażby ubocznie działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną
Nawet, jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, ale rozsyłasz newsletter lub dajesz możliwość rejestracji poprzez stronę WWW na szkolenie jesteś usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną. Prawdopodobnie już samo zamieszczenie oferty handlowej na stronie Web kwalifikuje Cię jako usługodawcę.

Natomiast usługodawcą nie jesteś, nie prowadząc w jakikolwiek sposób (nawet uboczny, np na reklamach lub budując swój wizerunek zawodowy) działalności zarobkowej. W praktyce oznacza to, iż usługodawcą nie będziesz jedynie prowadząc stronę WWW czysto hobbystycznie do czasu, gdy na niej zaczniesz zarabiać.

CZYLI:
Wykorzystując Sieć celem promocji jako coach lub trener jesteś usługodawcą i dotyczą Cię pewne obowiązki zdefiniowane w artykule piątym tej samej ustawy.

Obowiązki prawne osoby fizycznej oraz przedsiębiorcy

Art. 5. 1. Usługodawca podaje w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca, informacje podstawowe określone w ust. 2-5.
Obowiązek no. 1: Wyraźne i jednoznaczne podanie informacji.
2. Usługodawca podaje:
1) adresy elektroniczne,
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres.
Obowiązek no. 2: Podanie adresu/ów e-mail oraz imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy lub firmy oraz siedziby i adresu.

Rozsyłając darmowy newsletter z wiedzą związaną z Twoim zawodem masz obowiązek podać swój adres (zameldowania) oraz miejsce zamieszkania. Co oznacza, iż będąc zameldowanym – dajmy na to – na Mazurach i mieszkając w Warszawie, nie prowadząc działalności gospodarczej, masz obowiązek podać swoje obydwa adresy.

Prowadząc firmę należy podać jej siedzibę oraz adres. Co to oznacza?
Rejestrując firmę np. na swój domowy adres mam obowiązek podać ten adres, a także podać adres, gdzie rzeczywiście wykonywana jest działalność (np. adres biura).

Kontynuujmy.

3. Jeżeli usługodawcą jest przedsiębiorca, podaje on również informacje dotyczące właściwego zezwolenia i organu zezwalającego w razie, gdy świadczenie usługi wymaga na podstawie odrębnych przepisów takiego zezwolenia.[…]5. Jeżeli usługodawcą jest osoba fizyczna, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia określonych w odrębnych ustawach wymagań, podaje również:[…]

2) samorząd zawodowy, do którego należy,
3) tytuł zawodowy, którego używa oraz państwo, w którym został on przyznany,
4) numer w rejestrze publicznym, do którego jest wpisany wraz ze wskazaniem nazwy rejestru i organu prowadzącego rejestr,
5) informację o istnieniu właściwych dla danego zawodu zasad etyki zawodowej oraz o sposobie dostępu do tych zasad.

Interesujący fragment.
Działalność coacha i trenera nie została (jeszcze) ujęta w normy prawne.

Obowiązek no. 3: Natomiast oferując sesje psychoterapeutyczne jesteś zobowiązany podać szereg informacji dotyczących zezwolenia do wykonywania zawodu, a także informację o istnieniu właściwych dla danego zawodu zasad etyki zawodowej oraz o sposobie dostępu do tych zasad.

Jednak dopóki nie nazywasz oferowanej usługi terapią (a np.: coachingiem), a jedynie wspominasz o swoim wykształceniu psychologa ustawa ta Cię nie dotyczy, ponieważ nie oferujesz usługi związanej z zawodem wymagającym zezwolenia.

Więcej informacji na temat zawodu psychologa oraz zakresu jego usług znajdziesz w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2002 roku.

Aktualizacja 14 czerwca 2012: Znajomy coach donosi, iż owszem wg prawa tylko psycholog może posługiwać się tym tytułem, jednak brak tu przepisów wykonawczych, co sprawia, iż ta ustawa w praktyce jest martwa…

Co Ci grozi za niedopełnienie obowiązku wynikającego z art. 5?

Art. 23. Kto wbrew obowiązkom określonym w art. 5 nie podaje danych, o których mowa w art. 5 ust. 2, 3 lub 5 albo podaje dane nieprawdziwe lub niepełne, podlega karze grzywny.

Wysokość grzywny nie została nigdzie zdefiniowana. Prawdopodobnie temat jest znacznie luźniej traktowany w przypadku osób fizycznych oraz przedsiębiorców niż w przypadku spółek prawa handlowego o których dalej.

Obowiązki prawne spółki handlowej

Zakres informacji, jakie spółka prawa handlowego ma obowiązek ujawniać, regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Według niego pisma informacje na stronach internetowych spółki, powinny zawierać:

  • nazwę,
  • siedzibę i adres,
  • oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki,
  • numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • wysokość kapitału zakładowego (art. 206 § 1 ksh).

Za niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywna w wysokości do 5 tys. złotych.

Podsumowanie

O ile ustawa jest zrozumiała w przypadku spółek i przedsiębiorstw, o tyle całkiem nonsensownie dotyka hobbystów prowadzących swoje blogi lub mini-portale oraz osoby rozpoczynające e-biznes i dorabiające np.: na reklamie.

Oto prosty przykład, jak rząd budujący drugą Irlandię rzuca kłody pod nogi początkującym przedsiębiorcom. Ilość regulacji i przepisów, z którymi należy się zapoznać rozpoczynając nawet najprostszy e-biznes lub nawet budując hobbystycznie stronę internetową jest przytłaczająca dla przeciętnego internauty i na ogół wymaga zatrudnienia prawnika do stworzenia polityki prywatności, regulaminu, rejestracji bazy w GIODO…

Jeszcze mała kryptoreklama: mój znajomy specjalizuje się w prawie internetowym, gdybyś potrzebował porady lub napisania i złożenia odpowiednich dokumentów – napisz do mnie, wyślę Ci kontakt.

Na koniec rada:

Wymagane dane najlepiej zamieścić w regulaminie.
Ważne jest, aby link do niego znajdował się na każdej podstronie.